Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Smartproductions

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Smartproductions uitgebrachte offertes, prijsopgaven en aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur van apparatuur en Studio’s en/of ter beschikkingstelling van personeel, behoudens schriftelijk vooraf door Smart Productions aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.
1.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij expliciet uitgesloten.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Smartproductions zal de betreffende bepaling(en) vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.
1.4 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de huurder van de apparatuur, onroerend goed zaak/studio, transport en of vervoermiddel, concreet: alle zaken die Smartproductions verhuurt. opdrachtgever kan zich doen laten vervangen door diens gemachtigde, zijnde een werknemer of door, voor rekening en risico door opdrachtgever ingehuurde derden.

2. Prijsopgaven
Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de prijsopgave anders is vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€) en exclusief BTW.

3. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Smartproductions van de verstrekte opdracht, doordat opdrachtgever de overeenkomst van Smartproductions voor akkoord heeft ondertekend, dan wel doordat Smartproductions uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.

4. Prijzen en betaling
4.1 Alle door Smartproductions in de prijsopgave opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de prijsopgave van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. Wijzigingen na het sluiten van de overeenkomst, in het gehuurde, de apparatuur of anderszins, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.2 Smartproductions is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zij aannemelijk kan maken dat tussen het moment van de prijsopgave en de uitvoering van de overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gestegen door niet voorzienbare ontwikkelingen en/of niet aan haar toerekenbare omstandigheden.
4.3 De bepaling van de prijs voor de terbeschikkingstelling van personeel vindt plaats op basis van nacalculatie, gebaseerd op vooraf afgesproken uurtarieven.
4.4 Alle door Smartproductions gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere belastingen, verzendkosten, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, afvoerkosten, opslagkosten, koerierskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur en personeel van derden.
4.5 In geval van meerwerk, onder andere ten gevolge van door opdrachtgever verlangde wijzigingen, is Smartproductions gerechtigd de meerkosten op basis van nacalculatie in rekening te brengen.
4.6 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien facturen niet binnen deze termijn zijn betaald, is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim en treden alle gevolgen van artikel 6:81 BW en volgende in, inclusief een rente van 1,25% per maand over het achterstallige bedrag.
4.7 Door overschrijding van de betalingstermijn(en) komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling direct verschuldigd door opdrachtgever.
4.8 Smartproductions is gerechtigd medewerkers als trainee/stagiair bij de uitvoering van de opdracht aanwezig te laten zijn, zonder daarvoor opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

5. Levering van zaken of diensten
5.1 Smartproductions verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door haar te leveren zaken of diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
5.2 Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Smartproductions zijn verstrekt en alle betalingen welke bij aanvang van de opdracht dienen te geschieden, door Smartproductions zijn ontvangen.
5.3 Tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat een overeengekomen datum en tijd een fatale termijn inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Overschrijding van een fatale termijn geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding uitsluitend op de verlening van niet essentiële diensten betrekking heeft. Een overschrijding van een fatale termijn die tot ontbonden verklaring op de voet van deze bepaling heeft geleid, geeft opdrachtgever recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde.
5.5 Indien uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen, plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Smartproductions zal een specificatie van die kosten aan opdrachtgever doen toekomen.
5.6 Kosten ontstaan door toedoen van opdrachtgever, waardoor onder andere de uitvoering of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst stagneert, zullen eveneens aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.7 Smartproductions is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

6. Verzending van zaken/risico en of afname van zaken
6.1 De zaken worden geacht te zijn geleverd en of afgenomen komen daarmee voor risico van opdrachtgever zodra zij de kantoren en/of magazijnen van Smartproductions hebben verlaten of feitelijke overdracht van de zaken aan opdrachtgever of zijn vervoerder heeft plaatsgevonden.
6.2 Verzending van zaken door Smartproductions geschiedt, ook bij franco levering, te allen tijde voor risico van opdrachtgever.
6.3 opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op het door hem aangegeven bezorgadres op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Smartproductions extra bezorgkosten in rekening kan brengen.

7. Klachten
7.1 Klachten terzake door Smartproductions geleverde zaken, verrichte diensten of verstuurde facturen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken of de factuur, dan wel nadat de dienst is verricht door opdrachtgever schriftelijk bij Smartproductions te worden ingediend. Klachten van opdrachtgever schorten diens betalingsverplichtingen nimmer op.
7.2 Indien opdrachtgever tijdig en op de juiste wijze zijn klacht bij Smartproductions heeft ingediend en indien blijkt dat de door Smartproductions geleverde zaak of verrichte dienst niet in overstemming is met de inhoud van de overeenkomst en sprake is van een aan Smartproductions toerekenbare tekortkoming, zal Smartproductions onder teruggave door opdrachtgever van de geleverde zaken herstelwerkzaamheden verrichten dan wel te harer keuze vervangende zaken leveren of de dienst opnieuw verrichten, dan wel een creditnota sturen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Smartproductions wegens het niet, niet behoorlijk, of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen is uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de door Smartproductions geleverde zaken of verrichte diensten.
8.2 Smartproductions is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade (daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en claims van derden) die opdrachtgever zou lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Smartproductions in de nakoming van haar verplichtingen.
8.3 Smartproductions is niet aansprakelijk voor diefstal van, tenietgaan van of schade aan eigendommen van opdrachtgever, van personeelsleden van opdrachtgever, van door opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door opdrachtgever toegelaten publiek.
8.4 Smartproductions is evenmin aansprakelijk voor het tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch is Smartproductions aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van door opdrachtgever aan hem in het kader van te verlenen diensten afgegeven zaken.
8.5 Smartproductions is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet of niet goed functioneren van internet, data, communicatie, beeld en geluid verbindingen, dan wel door de kwaliteit daarvan, ongeacht of deze door haar of door derden gerealiseerd worden.
8.6 Smartproductions is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en continuïteit van gas, water en elektra voorzieningen en of leveringen.
8.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smartproductions of haar ondergeschikten.
8.8 opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Smartproductions lijdt ten gevolge van het verloren gaan of beschadigd raken van zaken die eigendom van Smartproductions zijn en die opdrachtgever in gebruik heeft.
8.9 opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade, welke ontstaat aan zijn of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door opdrachtgever, zijn personeel en/of door derden ingehuurd door opdrachtgever.

9. Niet toerekenbare tekortkoming
9.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Smartproductions geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Smartproductions niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en andere acties door het personeel van Smartproductions en/of haar toeleveranciers, alsmede de afsluiting van bedrijf of industrie terreinen dan wel de daarop gelegen gebouwen waarin Smartproductions haar activiteiten verricht, worden daaronder begrepen.
9.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze geacht wordt weer mogelijk te zijn.
9.3 Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming langer dan één maand duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.
9.4 Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan binnen veertien dagen na het ontstaan van die tekortkoming en wel bij brief met ontvangstbevestiging.

10. Vrijwaring
opdrachtgever vrijwaart Smartproductions en vanwege Smartproductions ter beschikking gesteld personeel voor alle vorderingen van derden jegens Smartproductions en/of voornoemd personeel, verband houdende met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of de in het kader daarvan door Smartproductions geleverde zaken of verrichte diensten, daaronder begrepen vorderingen ter zake van inbreuk op intellectuele eigendoms- of andere rechten.

11. Geheimhouding
Partijen zullen strikt vertrouwelijk omgaan met haar door de andere partij verstrekte schriftelijke en mondelinge vertrouwelijke informatie en deze informatie nimmer aan derden overdragen, tenzij deze informatie reeds publieke informatie was of doordat de andere partij op bevel van enige gerechtelijke instantie of de wet tot bekendmaking gedwongen is.

12. Optie
12.1 opdrachtgever is gerechtigd Smartproductions te verzoeken hem een optie te verlenen op door Smartproductions te leveren zaken of te verrichten diensten. Bij het verlenen van de optie zal Smartproductions aangeven op welke termijn opdrachtgever Smartproductions dient te laten weten of hij van de optie gebruik zal maken. Indien opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervalt de aan opdrachtgever verleende optie. Aan een optie kunnen nimmer rechten worden ontleend door opdrachtgever. Opties zijn niet overdraagbaar aan derden.
12.2 Smartproductions is gerechtigd te allen tijde optiehouders te verzoeken zich binnen 48 uur uit te spreken of een optie al dan niet wordt omgezet in een definitieve opdracht. Indien de optie niet binnen de gestelde termijn wordt omgezet in een opdracht vervalt de optie. Smartproductions is gerechtigd een optie eenzijdig uitsluitend schriftelijk op te zeggen.

13. Annulering
13.1 Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van het verrichten van diensten, dan wel de levering van zaken is geschied.
13.2 In geval van annulering zullen te allen tijde eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Smartproductions aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13.3 Indien annulering plaatsvindt minder dan 21 dagen vóór het begin van levering zaken dan wel het verrichten van diensten is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van de overeengekomen vergoeding. Indien annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór het begin van levering zaken dan wel het verrichten van diensten is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de overeengekomen vergoeding.
13.4 Smartproductions is gerechtigd overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Smartproductions kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico`s met zich mee zou brengen. opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

14. Ontbinding
14.1 Smartproductions is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien opdrachtgever dusdanige wijzigingen in de overeenkomst aanbrengt dat de overeenkomst naar het oordeel van Smartproductions onuitvoerbaar wordt.
14.2 Alsdan is opdrachtgever ten minste de gehele overeenkomen prijs, inclusief de transportkosten (mits van toepassing) verschuldigd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan 10% van de prijs, zulks onverminderd het recht van Smartproductions op vergoeding van de door haar geleden schade indien deze hoger mocht zijn.
14.3 Zowel Smartproductions als opdrachtgever zijn gerechtigd in de hierna omschreven gevallen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren: indien opdrachtgever een schuldenregeling met zijn crediteuren treft; indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; indien opdrachtgever zijn bedrijf sluit of overdraagt;

15. Intellectueel eigendom
15.1 opdrachtgever garandeert Smartproductions dat opdrachtgever toestemming heeft van rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal. opdrachtgever handelt hierin volgens de bij wet vastgestelde normen.
15.2 Smartproductions behoudt volledig het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op haar zaken respectievelijk op de zaken waarvoor Smartproductions diensten heeft verricht die voor auteurs- en andere rechten vatbaar zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor de auteursrechtelijke en andere bijdragen van haar personeelsleden en/of freelancers.

16. Geschillen
16.1 In geval van enig geschil tussen Smartproductions en opdrachtgever zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Smartproductions behoudt zich echter het recht voor opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.
16.2 Op alle tussen Smartproductions en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.3 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke Smartproductions voor het geldend maken van haar rechten nodig mocht achten, daaronder begrepen incassokosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Dit altijd met een minimum van (€) 1.500,00 EURO.

VERHUUR EN TERBESCHIKKINGSTELLING

17. Aanvang en einde van de verhuur van apparatuur
17.1 Verhuur van apparatuur wordt aangegaan per gespecificeerde verhuurperiode in hele dagen.
17.2 De verhuur gaat in op het moment dat opdrachtgever of zijn gemachtigde het verhuurde in ontvangst neemt op de overeengekomen plaats of anders ten kantore van Smartproductions. Bij de feitelijke afgifte gaat opdrachtgever zonder voorbehoud akkoord met het geleverde dan wel verhuurde. opdrachtgever heeft het recht het verhuurde vooraf te inspecteren of het verhuurde compleet en zonder gebreken is, dit uitsluitend tijdens de kantooruren van verhuurder zijnde op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Indien opdrachtgever nalaat het verhuurde op de afgesproken datum en tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft hij niettemin door het verhuurcontract gebonden en dient hij de overeengekomen verhuurprijs te voldoen.
17.3 Uiterlijk op de bij het aangaan van het verhuurcontract, dan wel op de nadien schriftelijk overeengekomen retourdatum en -tijdstip, dient het verhuurde in dezelfde staat door opdrachtgever tijdens kantooruren te worden afgeleverd bij Smartproductions dan wel op een andere overeengekomen plaats. opdrachtgever dient de kosten in verband met eventuele beschadiging onverwijld aan Smartproductions te voldoen.
17.4 opdrachtgever dient naast het verhuurde tevens bij Smartproductions in te leveren alle gebruiks- én verbruiksmaterialen, inclusief het door Smartproductions meegegeven reservemateriaal én de eventueel door het reservemateriaal vervangen (kapotte) onderdelen, bij gebreke waarvan opdrachtgever de nieuwwaarde van het betreffende materiaal aan Smartproductions dient te vergoeden.
17.5 Zodra de overeengekomen verhuurtijd is verstreken en het verhuurde niet is geretourneerd, is opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. Smartproductions heeft vanaf dat moment het recht het verhuurde terug te halen. Alle daarmee gemoeide kosten zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het verhuurde is opdrachtgever de vastgestelde vergoeding voor één dag verschuldigd, onverminderd het recht van Smartproductions om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

18. Borgsom
18.1 Indien gewenst, kan een borgsom door Smartproductions worden gevraagd per geval van maximaal 10% van de door Smartproductions vastgestelde dagwaarde of vervangingswaarde van het verhuurde. De borgsom dient tot zekerheid voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen. Zij moet betaald worden vóór de afgifte van het verhuurde.
18.2 opdrachtgever dan wel diens gemachtigde is verplicht aan Smartproductions en wel op eerste verzoek van Smartproductions, voor afgifte van het verhuurde kopieën van zijn paspoort en/of rijbewijs te overhandigen aan Smartproductions.

19. Gebruik
19.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan het verhuurde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden weder te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.
19.2 opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit het verhuurcontract over te dragen aan derden.
19.3 opdrachtgever dient het verhuurde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van Smartproductions te gebruiken. opdrachtgever garandeert dat door opdrachtgever ingehuurd personeel in bezit is van een juiste en geldig rijbewijs; door de wetgever gesteld; voor het besturen van de ingehuurde transportmiddelen van Smartproductions.
19.4 Smartproductions is te allen tijde gerechtigd het verhuurde te inspecteren en te onderhouden.
19.5 Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage, zulks ter beoordeling van Smartproductions, noodzakelijk worden, dient opdrachtgever zulks onverwijld aan Smartproductions te melden. Smartproductions voert de herstelwerkzaamheden zelf uit of laat deze voor zijn rekening door anderen uitvoeren. opdrachtgever mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren. De kosten van herstelwerkzaamheden die door gedragingen van opdrachtgever of van derden of ten gevolge van overmacht noodzakelijk worden, zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
19.6 In geval van vermissing of beschadiging van het verhuurde of indien derden rechten doen gelden op het verhuurde, daaronder begrepen het leggen van beslag, is opdrachtgever verplicht Smartproductions onverwijld hiervan in kennis te stellen.
19.7 opdrachtgever dan wel diens gemachtigde verklaart zonder voorbehoud in bezit te zijn van alle geldige rijbewijzen die bij wet gesteld zijn voor het besturen, al dan niet op de openbare weg, van transport middelen of voertuigen die opdrachtgever huurt bij of via Smartproductions.
19.8 opdrachtgever dan wel diens gemachtigde verklaart dat hij/zij nimmer de rijbevoegdheid ontzegd is om welke redenen dan ook.
19.9 opdrachtgever dan wel diens gemachtigde zal zelf en voor eigen rekening en risico voor de bij Smartproductions gehuurde transportmiddelen de benodigde parkeer en/of toegangs ontheffingen aanvragen waar dit vereist is of bij verordening vereist is. Dit geldt ook voor ontheffingen in de ingestelde milieu zones.
19.10 Smartproductions zal alle opgelegde boetes/sancties, van welke instantie dan ook direct aan opdrachtgever doorbelasten, dit met een opslag van 50%. Smartproductions zal zonder overleg vooraf met opdrachtgever de boetes/sancties binnen de door de wet gestelde betalings termijn voldoen om wettelijke verhogingen te voorkomen. opdrachtgever zal zelf in beroep moeten gaan tegen de opgelegde boetes/sancties. Smartproductions is nimmer een partij hierin terzake.
19.11 Als Smartproductions boetes of sancties als voorschot betaald om de wettelijke verhogingen te voorkomen, erkent Smartproductions op geen enkele wijze schuld en zal nimmer schuld erkennen terzake. opdrachtgever vrijwaart Smartproductions terzake.

20. Verzekering
20.1 Smartproductions kan, zonder dat opdrachtgever hier rechten aan kan ontlenen, op eigen naam het verhuurde mede ten gunste van opdrachtgever verzekeren tegen verlies of beschadiging, met een eigen risico per geval conform de polis, daarbij uitgezonderd verlies of beschadiging door nalatigheid of verkeerd gebruik door opdrachtgever.
20.2 Het deel van de schade dat niet door de verzekeraar wordt vergoed, komt ten laste van opdrachtgever. Het eigen risico altijd (€) 1.500,00 EURO, excl BTW, per schade voorval.
20.3 In geval van schade aan, door of van transportmiddelen of voertuigen, zal opdrachtgever een compleet ingevuld en ondertekend schade formulier laten opmaken. opdrachtgever zal alles in het werk stellen dat de schade beperkt blijft.

21. Verhuur van onroerende zaken
21.1 Bij de verhuur van onroerende zaken is opdrachtgever verplicht de Huisregels van Smartproductions en alle aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van Smartproductions op te volgen.
21.2 Indien opdrachtgever, al dan niet tijdens een opname, publiek toelaat, geschiedt zulks onder zijn verantwoordelijkheid, doch met inachtneming van de aanwijzingen van het in lid 1 bedoelde toezichthoudend personeel, dat de (verdere) toegang aan publiek kan ontzeggen dan wel ontruiming van de gehuurde ruimte kan verlangen. opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de voorschriften van Smartproductions betreffende de omvang van het toe te laten publiek.
21.3 opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van zijn medewerkers, door hem ingeschakelde derden, zijn gasten en het door hem toegelaten publiek.
21.4 opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor tenietgaan, schade en diefstal van eigendommen van Smartproductions, van haar medewerkers en van door Smartproductions ingeschakelde of toegelaten derden.
21.5 opdrachtgever zal geen veranderingen aanbrengen aan of iets wegbreken uit de gehuurde ruimte.
21.6 opdrachtgever is te allen tijde zelf verplicht om zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen. opdrachtgever zal zich vooraf terdege laten informeren over eventuele beperkingen van het gehuurde, voor zover van toepassing.
21.7 opdrachtgever is geheel en zonder voorbehoud bekend met technische status en technische gegevens van het gehuurde en verklaart zich hiermee akkoord.
21.8 opdrachtgever zal nimmer licht ontvlambare vloeistoffen en of gassen in het gehuurde binnen brengen. opdrachtgever zal er strikt op toe zien dat in het gehuurde niet gerookt wordt.

22. Terbeschikkingstelling van personeel
22.1 Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van zes uur per dag.
22.2 Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Smartproductions, dan wel een door Smartproductions ingehuurde derde aanvangt werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidings- c.q. inpaktijd en nacontrole- c.q. uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.
22.3 opdrachtgever dient alle met Smartproductions overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.
22.4 opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart Smartproductions voor alle vorderingen van derden ter zake.
22.5 opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling. opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door Smartproductions ter beschikking gestelde personeel.

KOOP EN VERKOOP

23. Eigendomsvoorbehoud
23.1 Smartproductions behoudt zich de eigendom voor van alle door haar verkochte en geleverde zaken, totdat de overeengekomen koopprijs daarvan door opdrachtgever volledig zal zijn voldaan en opdrachtgever alle overige verplichtingen is nagekomen.
23.2 Smartproductions zal bij niet (tijdige) voldoening van de gehele koopprijs gerechtigd zijn de geleverde zaken terug te nemen. opdrachtgever verplicht zich hierbij nu voor alsdan Smartproductions hiertoe in de gelegenheid te stellen.

24. Garantie
Voor alle door Smartproductions verkochte zaken gelden uitsluitend de fabrieksgaranties, zoals deze door de leveranciers van Smartproductions worden gegeven. opdrachtgever wordt geacht deze garantievoorwaarden te kennen.